Regulamin drużyny sportowej Wieliszew Heron Team

Drużyna Wieliszew Heron Team działa przy stowarzyszeniu „Młodzi dla Rozwoju – EMKA”

Cele działania drużyny sportowej:

 1. Promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia
 2. Popularyzacja turystyki
 3. Promowanie Gminy Wieliszew, Stowarzyszenia EMKA

Organy drużyny:

Zarząd – zarząd stowarzyszenia EMKA.

Prezes lub dwóch członków zarządu – osoby, które mogą zgodnie ze statutem Stowarzyszenia EMKA zaciągać zobowiązania.

Rada drużyny – 4 osoby wytypowane w głosowaniach jawnych rokrocznie do 31 stycznia z grona członków grupy - 2 osoby wybierają członkowie sekcji kolarskiej i 2 osoby z sekcji biegowej. Wybory odbywają się podczas zebrania drużyny, tryb wyborów określony zostanie podczas zebrania.

Rada drużyny podejmuje uchwały i wnioski przy obecności co najmniej 2 osób po jednej z każdej sekcji.

Zebranie drużyny – ogół zapisanych członków drużyny. Zebranie może wskazywać radzie drużyny kierunki działań drużyny, składać wnioski i zażalenia do zarządu Stowarzyszenia  i do władz Gminy Wieliszew.

Zebranie powinno odbyć się przynajmniej raz w roku, może być zwołane przez radę drużyny, zarząd lub na wniosek 5 członków drużyny.
Uchwały i wnioski zebrania podejmowane są jawnie zwykłą większością głosów. Zebranie może zdecydować o tajnym trybie głosowania zwykłą większością głosów.

Członkostwo:

 1. Członkiem drużyny może być każdy kto zgłosi pisemną deklarację przystąpienia do drużyny i zostanie przyjęty przez zarząd stowarzyszenia EMKA. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Zarząd może prosić o opinię radę drużyny w kwestii nowych członków.
 3. Członek drużyny ma prawo zrezygnowania z członkostwa w drużynie poprzez zgłoszenie pisemnej lub mailowej rezygnacji. Zgłoszenie rezygnacji nie upoważnia do zwrotu wpłaconych składek członkowskich.
 4. Członkostwo w drużynie Wieliszew Heron Team nie zobowiązuje do członkostwa w Stowarzyszeniu Młodzi dla Rozwoju – EMKA.

Składki:

 1. Osoby pełnoletnie wnoszą do 28 lutego jednorazową roczną składkę w wysokości 100 złotych na wskazane konto Stowarzyszenia.
 2. Osoby poniżej 18 roku życia i studenci studiów dziennych do 25 roku życia wnoszą jednorazową roczną składkę w wysokości 40 złotych na wskazane konto Stowarzyszenia.
 3. Zarząd stowarzyszenia może na pisemny szczególnie uzasadniony wniosek członka drużyny umorzyć składkę. Zarząd może z własnej inicjatywy zwolnić z płacenia składki wybranych zawodników jeśli wskazywać będzie na to interes drużyny lub szeroko rozumiany interes społeczny.

Prawa i obowiązki

 1. Członek drużyny ma prawo:
  1. uczestniczyć w treningach, szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez drużynę
  2. ubiegać się o wsparcie finansowe i/lub rzeczowe przez Stowarzyszenie EMKA i Gminę Wieliszew startów w zawodach lub wydarzeniach sportowych
  3. korzystania z infrastruktury sportowej gminy na zasadach określonych w umowie między Gminą Wieliszew a Stowarzyszeniem.
 2. Członek drużyny jest zobowiązany do:
  1. Brania w miarę możliwości czynnego udziału w działalności drużyny
  2. Przestrzegania niniejszego regulaminu
  3. Systematycznego i terminowego opłacania składek członkowskich
  4. Dbania o dobre imię drużyny Wieliszew Heron Team, Stowarzyszenia EMKA, Gminy Wieliszew w szczególności reprezentując drużynę, Stowarzyszenie i Gminę Wieliszew na zawodach.
  5. Startowania w miarę możliwości w oficjalnym stroju drużyny.
  6. Zachowania kultury osobistej, przestrzeganie regulaminów zawodów oraz zasady koleżeństwa i fair play.
  7. Posługiwania się w czasie startów w zawodach pełną nazwą drużyny. Jedyną dopuszczalną formą nazwy drużyny jest „Wieliszew Heron Team”
 3. Członek drużyny wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez drużynę Wieliszew Heron Team i Stowarzyszenie jego wizerunku w czasie reprezentowania drużyny na treningach i zawodach w celu promocji Gminy Wieliszew, Stowarzyszenia, drużyny i sponsorów drużyny.
 4. Członek drużyny przystępując do niej oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia, nie ma przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportów oraz że nie będzie wnosić żadnych roszczeń wobec Drużyny i Stowarzyszenia z tego tytułu.

Wsparcie finansowe, rzeczowe oraz starty w zawodach:

 1. Najpóźniej do końca stycznia każdy członek drużyny powinien do stowarzyszenia złożyć pisemnie/mailowo plan zawodów, na które oczekuje wsparcia finansowego lub rzeczowego. Zalecane jest wskazanie kosztu udziału w zawodach. Możliwe jest uzyskanie wsparcia po tym terminie o ile pozwoli na to sytuacja finansowa stowarzyszenia bądź wsparcie sponsorów. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie uregulowanie składki członkowskiej.
 2. Zarząd Stowarzyszenia zasięgając opinii Rady Drużyny podejmie decyzję, które starty uzyskają wsparcie i w jakiej wysokości. Wsparcie jest uzależnione od posiadanych środków stowarzyszenia i pozyskanych sponsorów.
 3. Zarząd może na wniosek rady dofinansować wyjazdy na obozy treningowe, koszt strojów, spotkań drużyny. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od środków stowarzyszenia i środków pozyskanych od sponsorów.

Nagrody i kary:

Członek drużyny może być wyróżniony nagrodą na wniosek każdego innego członka drużyny, rady drużyny, zarządu stowarzyszenia.

Nagrodami może być:

 1. Pamiątkowy dyplom, statuetka wręczana podczas podsumowania sezonu
 2. Pochwała podczas spotkania drużyny
 3. Nagroda stowarzyszenia
 4. Wniosek do Wójta Gminy Wieliszew o stypendium sportowe

Członek drużyny może na wniosek innego członka drużyny, rady drużyny, zarządu stowarzyszenia zostać ukarany za postawę niezgodną z zasadami fair play, koleżeńskiej współpracy, działaniem na niekorzyść drużyny

Karami może być:

 1. Upomnienie
 2. Brak dofinansowania startów
 3. Usunięcie z drużyny

Wnioski o nagrody i kary rozpatruje rada drużyny powiększona o jedną osobę z zarządu stowarzyszenia. Uchwała o nagrodzie lub karze zapada większością zwykłą przy obecności co najmniej 2 osób z rady drużyny (po 1 osobie z kolarzy i 1 z biegaczy) i 1 osobie z zarządu.

Zmiana regulaminu:

Zapisy regulaminu mogą być zmienione przez Zarząd na uzasadniony wniosek Rady Drużyny lub Zebrania Drużyny.