Deklaracja członkowska drużyny Wieliszew Heron Team

Ja, niżej podpisany(a) proszę o przyjęcie mnie na członka drużyny Wieliszew Heron Team

Znane mi są postanowienia regulaminu drużyny. Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w miarę możliwości w życiu drużyny, przestrzegania uchwał i postanowień władz drużyny i Stowarzyszenia EMKA oraz terminowego opłacania składek na potrzeby związane z działalnością drużyny.

Jednocześnie oświadczam, że przystępując do drużyny Wieliszew Heron Team biorę pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia, nie mam przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu oraz nie będę wnosić żadnych roszczeń wobec drużyny Wieliszew Heron Team i Stowarzyszenia EMKA z tego tytułu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej deklaracji dla potrzeb niezbędnych do funkcjonowania drużyny Wieliszew Heron Team i zgodnych z postanowieniami regulaminu drużyny. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości sms i/lub email związanych z działalnością drużyny Wieliszew Heron Team.

 

Po wysłaniu zgłoszenia, na podany adres e-mail zostanie wysłana deklaracja w pliku PDF.
Prosimy o wydrukowanie i podpisanie jej. Podpisaną deklarację należy wysłać na adres stowarzyszenia EMKA, lub dostarczyć osobiście.